Statut

Opublikowano: niedziela, 25, marzec 2012 17:22
Jerzy Zużałek

Statut
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom
”Z SERCEM NA DŁONI”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom ”Z SERCEM NA DŁONI”
zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją dobrowolną, samorządną, mającą na celu edukacyjne, wychowawcze i materialne wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w głównej mierze zamieszkałych na terenie sołectwa Kaniów i gminy Bestwina. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy tym dzieciom, które z powodu niepełnosprawności, dysfunkcji lub zaniedbań środowiskowych, zagrożone są wykluczeniem społecznym.
2.Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej:
Stowarzyszenie  „Z SERCEM NA DŁONI”.
§ 2
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo
o stowarzyszeniach” (tekst jednolity Dz. U. Nr 79, poz. 855; zm. z 2003r.Dz.U.Nr 96,poz. 874),
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 3
Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Siedzibą Stowarzyszenia jest sołectwo Kaniów.
§ 4
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych,
w których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§ 6
Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i w dacie wpisu uzyskuje osobowość prawną .
§ 7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 8
1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i znaków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaczenia organizacyjne lub inne wyróżnienia dla osób oraz instytucji, które w sposób szczególny wspomagają działalność Stowarzyszenia.
§ 9
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie z przeznaczeniem na cele statutowe, a cały dochód z tej działalności przeznaczać będzie na działalność pożytku publicznego.
2. Działalność pożytku publicznego
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom ”Z SERCEM NA DŁONI”
działa w obszarze użyteczności publicznej, w szczególności w obszarach wymienionych w art.4.1 punkty: 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 23 ustawy działalności pożytku publicznego
i o  wolontariacie.  
3. Statutowa działalność Stowarzyszenia obejmująca działalność pożytku publicznego
jest prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
1. Formy nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
58.19.Z    Pozostała działalność wydawnicza.
85.51.Z    Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
85.52.Z    Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
85.59.A     Nauka języków obcych.
85.59.B    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.60.Z    Działalność wspomagająca edukację.
88.91.Z    Opieka dzienna nad dziećmi.
88.99.Z    Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
90.04.Z    Działalność obiektów kulturalnych.
93.19.Z    Pozostała działalność związana ze sportem.
93.29.Z    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
94.99.Z    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Formy odpłatnej działalności pożytku publicznego:
58.19.Z    Pozostała działalność wydawnicza.
85.51.Z    Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych.
85.52.Z    Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
85.59.A     Nauka języków obcych.
85.59.B    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.60.Z    Działalność wspomagająca edukację.
88.91.Z    Opieka dzienna nad dziećmi.
88.99.Z    Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
90.04.Z    Działalność obiektów kulturalnych.
93.19.Z    Pozostała działalność związana ze sportem.
93.29.Z    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
94.99.Z    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział 2

Cele i sposoby realizacji

§ 10
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dzieci w głównej mierze zamieszkałych na terenie sołectwa Kaniów i gminy Bestwina. Do priorytetów w tym zakresie należą: działalność o charakterze edukacyjnym, materialnym i wychowawczym, praca na rzecz integracji dzieci
z różnych środowisk, niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dotkniętym dysfunkcjami, zagrożonym wykluczeniem społecznym, wyrabianie poczucia wrażliwości społecznej na potrzeby innych, pomoc rodzinom wielodzietnym.
§ 11
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez organizowanie i wspieranie: zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych, wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, imprez kulturalnych i sportowych, zbiórek publicznych na cele statutowe, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i medycznej, a także poprzez:
- tworzenie i prowadzenie, wspieranie klubów i świetlic środowiskowych oraz świetlic wiejskich,
- tworzenie, prowadzenie i wspieranie placówek o charakterze oświatowym,
- prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- współpracę z organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
- współpracę z instytucjami zajmującymi się produkcją i dystrybucją sprzętu ortopedycznego
i rehabilitacyjnego,
- pomoc, doradztwo i pośrednictwo przy zakupie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,
- pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
- informowanie o działalności Stowarzyszenia i jego potrzebach w środkach masowego przekazu,
- współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, wykonywanie  zadań  zleconych przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informowanie organów administracji publicznej o planowanych kierunkach swojej działalności.

Rozdział 3

Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 12
Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 13
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 14
Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, jeżeli osoba ta:
1) złożyła pisemną deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia,
2) została przyjęta w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 15
Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestnictwa w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) poddawania ocenie działalności Stowarzyszenia i jego władz,
4) wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.
§ 16
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularne i terminowe opłacanie składek członkowskich,
4) ochrona własności Stowarzyszenia i walka z przejawami marnotrawstwa,
5) godne reprezentowanie Stowarzyszenia.
§ 17
1. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby prawne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i wspierające materialnie tę działalność.
2. Członka wspierającego, na jego pisemny wniosek, przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.
W takim samym trybie ustaje członkostwo wspierającego Stowarzyszenie.
3. Formę wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem
w drodze umowy.
4. Członek wspierający ma prawo do udziału, z głosem doradczym, w Walnym Zebraniu Członków, na zasadach ustalonych przez Zarząd, a także do uczestnictwa w imprezach
z udziałem członków Stowarzyszenia.

§ 18
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego
 z wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 19
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2) decyzji Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, która może nastąpić w przypadku:
- naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
- nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu,
- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
- utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych.
§ 20
Od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu członkostwa. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 21
Władzami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zebranie Członków,2) Zarząd,3) Komisja Rewizyjna.
§ 22
1.Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2.Uchwały władz, z zastrzeżeniem przypadków zastrzeżonych w Statucie, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych. Uchwały Walnego Zebrania Członków, zwołanego w drugim terminie, są prawomocne bez względu na ilość obecnych.
3. Zarząd może do realizacji swojej działalności powołać biuro organizacyjne i ustalić zasady jego działania i kompetencje.
§ 23
1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział: członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
- członkowie wspierający i zaproszeni goście – z głosem doradczym.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
§ 24
1. Walne zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku, w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd
w następujących wypadkach:
- z własnej inicjatywy,
- na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane i odbywa się nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożono wniosek w sprawie jego zwołania.
§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
- uchwalanie statutu i jego zmian,
- wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- wytyczanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych dotyczących działalności Stowarzyszenia,
- rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
- rozpatrywanie postulatów i wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,
- nadawanie godności członka honorowego,
- podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 26
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków za podejmowane decyzje.
2. Do zakresu działania Zarządu należy:
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i zaleceń Komisji Rewizyjnej,
- określanie szczegółowych kierunków działania i sposobów realizacji wyznaczonych zadań,
- ustalanie rocznych planów działań w zakresie finansowym i rzeczowym,
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia oraz gospodarowanie jego funduszami,
- ustalanie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich płatności,
- przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia oraz ewentualne zatrudnianie   
   pracowników w ramach zatwierdzonego planu finansowego,
- prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
- składanie na Walnym Zebraniu Członków rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
- przekazywanie do wiadomości publicznej, poprzez dostępne środki masowego przekazu, informacji o sposobie wydatkowania pozyskanych środków finansowych,
- podejmowanie w imieniu Stowarzyszenia decyzji i uchwał o organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
3. Organizację, podział kompetencji oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin opracowany i uchwalony przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż jeden raz w każdym kwartale.
§ 27
1.Zarząd Stowarzyszenia liczy od 7 do 9 członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia wyłania ze swego grona prezydium w składzie:
- prezes,
- wiceprezes
- sekretarz
- skarbnik
3. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu względnie dwaj inni członkowie prezydium łącznie.
Prawa i obowiązki Prezesa Zarządu Stowarzyszenia:
1. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;
2. Kieruje pracami Zarządu oraz całego Stowarzyszenia;
3. Nadzoruje realizację podjętych decyzji i uchwał;
4. Akceptuje wszelkie ruchy środków finansowych na koncie Stowarzyszenia;
5. Informuje na spotkaniach Zarządu oraz na Zebraniu Ogólnym o realizacji celów Stowarzyszenia.
Prawa i obowiązki pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia:
1. Wiceprezes Stowarzyszenia pomaga Prezesowi w pełnieniu funkcji kierowniczej
w Zarządzie i zastępuje go w razie nieobecności.
2. Sekretarz prowadzi całość dokumentacji Stowarzyszenia i Zarządu; protokołuje zebrania na każdym szczeblu organizacyjnym; pomaga Prezesowi w jego pracy.
3. Skarbnik Zarządu :
a) współpracuje z bankiem, w którym Stowarzyszenie ma swój rachunek,
b) prowadzi dokumentację finansową Stowarzyszenia oraz jego finanse,
c) rozlicza sprawy finansowe Stowarzyszenia na posiedzeniach Zarządu oraz na Zebraniu Ogólnym.
4. Członkowie Zarządu wykonują swe obowiązki według zadań przydzielonych przez Prezesa Zarządu.
5. Członkami Zarządu Stowarzyszenia mogą być członkowie Stowarzyszenia jeśli nie  byli  skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami organu kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia t.j. Komisji Rewizyjnej,
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
6. Członkowie Zarządu zobowiązani są do złożenia oświadczeń potwierdzających informacje zawarte w p. 5 § 27, zgodnych z nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka Zarządu lub innej przyczyny obniżenia stanu liczebnego Zarządu nie zachodzi konieczność przeprowadzania wyborów uzupełniających, chyba, że liczba członków będzie mniejsza od pięciu. W takiej sytuacji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie celem dokonania wyboru uzupełniającego.
§ 28
1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym i nadzorującym całokształt działalności Stowarzyszenia, w szczególności Zarząd Stowarzyszenia w zakresie jego kompetencji.
2. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
- przeprowadzanie okresowej kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
- wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów i sposobów ich usunięcia,
- składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności oraz stawianie wniosku
o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- składanie zastrzeżeń do projektu uchwał, postanowień i decyzji Zarządu, jeśli zdaniem komisji mogą one spowodować nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
                                                                         
§ 29
1.Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą zostać wybrane osoby, jeśli spełniają poniższe warunki:
a)  nie mogą  być  członkami organu zarządzającego  ani  pozostawać  z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w  stosunku  pokrewieństwa,  powinowactwa lub  podległości służbowej,
b)  nie  byli  skazani  prawomocnym wyrokiem  za  przestępstwo umyślne  ścigane
z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot  uzasadnionych  kosztów  lub wynagrodzenie w wysokości  nie wyższej  niż  przeciętne miesięczne wynagrodzenie w  sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
3.W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków wybiera spośród siebie kolejnego członka Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia

§ 30
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
- składki członkowskie,
- subwencje i dotacje przekazywane przez osoby fizyczne i prawne, administrację państwową, samorządową, podmioty gospodarcze i organizacje, darowizny ,spadki
i zapisy,
- dochody z własnej działalności, dochody z ruchomości i nieruchomości stanowiących własność lub znajdujących się w zarządzie Stowarzyszenia,
- zyski z kapitałów,
- przychody z działalności pożytku publicznego,
- wpływy z działalności gospodarczej,
- ofiarność publiczna. Stowarzyszenie ma prawo do organizowania zbiórek finansowych i materialnych dla realizacji swoich celów.
2. Wszelkie środki finansowe mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Stowarzyszenie ma prawo przeznaczyć 1 procent posiadanych środków na reklamę swojej działalności dobroczynnej w celu:
1. Popularyzacji w społeczeństwie prowadzonej przez siebie działalności dla pobudzenia ofiarności społeczeństwa i pomnożenia potrzebnych środków finansowych i materialnych.
2. Prowadzenia wśród dzieci i młodzieży akcji informacyjnej o celach i działalności Stowarzyszenia, co ma na celu pobudzenie postaw obywatelskich, wrażliwości na potrzeby innych ludzi, a tym samym realizowanie moralnego przesłania koniecznych, humanitarnych przemian cywilizacyjnych.
§ 31
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia  pozostają
w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani  z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych „osobami bliskimi”.  
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych  niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6

Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§ 32
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 33
Statut lub jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
§ 34
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.